Numer (5) 3/2010

Streszczenie
Abstracts
1. Bartosz Czarnecki
Oznaki naruszania norm społecznych – przesłanki do kształtowania przestrzeni bezpiecznej
Symptoms of breaking social behaviour norms – premises for shaping safe space
2. Małgorzata Drożdż-Szczybura
Inwentarskie budynki folwarczne. Zapoznane piękno formy a współczesna idea architektoniczna
Farm buildings for stock beauty of form and modern architectural idea
3. Artur Gabryszewski, Jarosław Szewczyk
„Archetypiczność” jako wymiar jakości środowiska mieszkaniowego
Archetype patterns for residential habitat assessment
4. Krzysztof Iwaszko
Turystyka na obrzeżach Narwiańskiego Parku Narodowego
Tourism at the Narew National Park outskirts
5. Александра Мазаник 
Вода как средство создания оригинальной архитектурной среды
Water as a means of original architectural environment
6. Gabriela Rembarz 
Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych
Contemporary German model of shaping housing city structures
7. Anita Staszewska-Furmanek, Michał Gilski
Rewitalizacja miejskiego środowiska mieszkaniowego – aspekty przestrzenne i społeczne. (Refleksje na temat doświadczeń w wybranych kwartałach dzielnicy Górna w Łodzi)
Urban housing environment revitalization – spatial and social aspects