Numer (35) 1/2018

  Streszczenie
Abstracts
1. Julianna Cieciuch, Paweł Gołębiewski, Jarosław Szewczyk
  Budownictwo z odpadów ceramicznych na Białostocczyźnie
Część 2. Związki z lokalnym ludowym rzemiosłem garncarskim, na wybranych przykładach
Vernacular buildings made of ceramic waste in the region of Białystok
Part 2. Case studies and the cultural context
2. Юлия Mазец (Julia Mazets), Jarosław Szewczyk
  Budownictwo z drewna opałowego („drzewogliniane” lub „drzewobe­tonowe”) na Białorusi
Stackwall construction (cordwood masonry, firewood masonry) in Belarus
Стена-поленница («глиночурка», «бетонохворост» и «глинохворост») в Архитектуре Беларуси
3. Milena Stettner
  Ocena komunalnych zasobów mieszkaniowych w małych miast do 10.000 mieszkańców w aglomeracji wrocławskiej
Evaluation of municipal housing resources of small towns up to 10.000 inhabitants in the wroclaw agglomeration
4. Константин Трегубов (Kostiantyn Trehubov)
  Архитектура музейного пространства
Architecture of museum space