Numer (4) 2/2010

Streszczenie
Abstracts
1. Katarzyna Asanowicz
Eksperymentalne koncepcje infrastruktury społecznej – domy-komuny w ZSRR
Experimental conceptions of social infrastructure – communal houses in Soviet Union
2. Volodymyr Durmanov
Housing development in Ukraine and Russia in past and in future
Rozwój mieszkalnictwa na Ukrainie i w Rosji w niedalekiej przeszłości i przyszłości
3. Barbara Gronostajska
Zespoły mieszkaniowe z wielkiej płyty w XXI wieku – problemy i perspektywy
Slabs housing estates in 21st Century – problems and prospects
4. Piotr Kania
Od Charlesa Fouriera do Paolo Soleriego – przemiany w sposobie kształtowania struktur osiedli mieszkaniowych na przestrzeni wieków
From Charles Fourier to Paolo Soleri – transformation of methods of forming housing structures over centuries
5. Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz
Człowiek i jego samochód – relacje w strukturach mieszkaniowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zapis refleksji
Man and his car. Relations in housing structures under the conditions of balanced development. Notation of the reflections
6. Adam Nadolny
Normatyw mieszkaniowy w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej o charakterze uzupełniającym z lat 1945-1968 na przykładzie Poznania
Housing standards reference to complementary architecture based on the examples of city of Poznan 1945-1968
7. Joanna Olenderek
W poszukiwaniu tendencji kształtowania środowiska mieszkaniowego XXI wieku w świetle wybranych dokonań Wiedeńskich
In the search for tendencies shaping the housing of the 21st Century in the light of the chosen Vienna achievements
8. Magdalena Podwojewska
Zespoły komunalnej zabudowy mieszkaniowej w czasie przemian w Gdańsku na przykładzie Biskupiej Górki
The complexes of municipal residential buildings at the time of transitions in Gdansk illustrated with an example of Biskupia Górka
9. Bogdan Pszonak
Kryteria oceny osiedli o wysokim współczynniku gęstości zabudowy na przykładzie Studium programowo – przestrzennego zagospodarowania terenu Bison-Bial S.A. przy ul. Łąkowej 3 w Białymstoku
The criterions of evaluation for housing estates with high factor of development density on example of the programatic and spatial study of Bison-Bial S.A factory area at 3 Łąkowa Street in Białystok
10. Krystyna Strumiłło
Luksus, na jaki każdy sobie zasłużył – mieszkać w nowoczesnym i pięknym otoczeniu na miarę XXI wieku
Luxury in which everybody has deserved – to live in modern and beautiful environment on measure of 21ST Century
11. Jarosław Szewczyk
Dom – archetyp. Uniwersalna waluta czy przedmiot globalnej psychozy?
A home – an archetype. Common currency or global psychosis?
12. Barbara Świt-Jankowska
Współczesne narzędzia pracy architekta a jakość nowo projektowanej przestrzeni mieszkalnej
Present-day instruments of architect’s work and quality of residential space