Numer (3) 1/2010

Streszczenie
Abstracts
1. Katarzyna Asanowicz
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej i działania na rzecz rozwoju małych miast północno-wschodniego makroregionu Polski
Activation projects of small towns in north-eastern macroregion of Poland undertaken by Faculty of Architecture, Bialystok University of Technology
2. Grażyna Dąbrowska-Milewska
Czy w Polsce potrzebne są krajowe standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych?
Does the national urban planning standards for residential areas are needed in Poland?
3. Grażyna Dąbrowska-Milewska
Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia
Urban planning standards for residential areas – chosen issues
4. Justyna Kobylarczyk
Ocena jakości środowiska mieszkaniowego na przykładzie Jarosławia
Evaluation of residential environment quality on an example of Jarosław
5. Maciej Kowalewski, Marek Ostrowski
Mieszkanie – przestrzeń prywatna? Praktyki uniformizacji wnętrz
Home – a private space? Practices of uniformization of interiors
6. Krzysztof Kwiatkowski
Kreacja, odtwarzanie, podtrzymywanie więzi społecznej w zespołach mieszkaniowych
Creation, reconstruction, sustaining social bonds in housing complexes
7. Halina Łapińska
Charakterystyka przestrzeni przyrodniczo-kulturowej przygranicznych gmin północno-wschodniej Polski oraz analiza możliwości ich przyszłego rozwoju
Characteristic of natural and cultural space of borderland communities of north-eastern Poland aimed for analysis of possibilities of their future development
8. Beata Majerska-Pałubicka
Jakość środowiska mieszkaniowego w aspekcie jakości środowiska naturalnego na przykładach ekoosiedli
The quality of built environment in aspects of quality of natural environment based on examples of eco – settlement
9. Marcin Michalski
Jakość środowiska mieszkaniowego w świetle realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Wrocławia po 2004 roku
Quality of housing development based on residentials complexes in Wrocław after 2004
10. Piotr Setkowicz
Barwa – bagatelizowany wymiar środowiska mieszkaniowego
Colour – the often ignored dimension of housing environment
11. Waldemar Szeszuła
Kryteria oceny rozwiązań przestrzennych zespołów zabudowy jednorodzinnej
The Criteria for the Assessment of Spatial Solutions in the Family Housing
12. Grzegorz Wojtkun
Osiedle mieszkaniowe w ponowoczesnej przestrzeni urbanistycznej
Housing estate in postmodern urban space