Numer (38) 4/2018

  Streszczenie
Abstracts
1. Paweł Dudko
  Model wirtualny a obiekt artystyczny w kontekście technologii przyrostowych
Virtual model and artistic object in the context of additive technologies

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-01
2. Andrzej Dworakowski
  Świat moim medium
World is my medium

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-02
3. Urszula Gireń
  Projektowanie XVI-wiecznej antykwy
Designing the 16th century Roman Type

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-03
4. Radosław Górski
  Formy ekspozycji – retrospekcja EXPO 2015
Forms of exposure in relation to the theme of EXPO 2015

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-04
5. Katarzyna Kowal
  Analiza przekształceń budowli stupy buddyjskiej oraz zmian układu funkcjonalnego wnętrz świątyń i świeckich ośrodków buddyjskich w procesie transpozycji ze Wschodu na Zachód
The analysis of transformations of Buddhist stupa building and changes of interior design layout of temples and lay Buddhist centers in a process of transposition from the East to the West

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-05
6. Tomasz M. Kukawski
  Grafika artystyczna od ogółu do szczegółu. Teoria/Praktyka/Parametryzacja 2018
Printmaking from the general to the detail. Theory/Practice/Parameterization 2018

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-06
7. Halina Łapińska
  Wizja przyszłego rozwoju miasta Szczuczyna – zamierzenia a możliwości i ograniczeniaVision of future development of town
Szczuczyn – intentions vs. possibilities and limitations

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-07
8. Tatiana Misijuk
  Mogiły i cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej – studium w krajobrazie Podlasia
The cemeteries and graves of the World War I – a study in the landscape of Podlasie region

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-08
9. Tadeusz Nieścier
  Nowe media a stara sztuka
New media and an old art

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-09
10. Magdalena Toczydłowska-Talarczyk
  Granice pojęć – książka obrazkowa, komiks, nowela graficzna
Limits of concepts – picturebook, comic book, graphic novel

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-10
11. Jerzy Tokajuk
  Zasadność poszerzania granic administracyjnych miasta centralnego w przypadku Białegostoku
The legitimacy to extending the administrative borders of the central city in the case of Bialystok

DOI: 10.24427/aea-2018-vol10-no4-11

Wykaz recenzentów rocznika 2018