Numer (29) 3/2016

Streszczenie
Abstracts
1. Marija Ćaćić
Fragmentation and identity of a city
O tożsamości miasta w kontekście jego fragmentacji
2. Ewa Chudyba
Piękno jako nieskończony punkt odniesienia. Sacrum – piękno – architektura w myśli Stanisława Niemczyka
Beauty as infinite reference point. Sacrum – beauty – architecture in the thought of Stanisław Niemczyk
3. Anna Gumińska
Expo 2015 oraz nowe osiedla w Mediolanie w aspekcie wpływu technologii na poprawę życia w śródmieściach wielkich miast
Expo 2015 and new housing Milan in terms of impact of technology to improve life in large cities downtowns
4. Jan Janusz
Komunikowanie projektu architektonicznego poprzez makietę w rozszerzonej rzeczywistości
The communication of architecture through a mock-up in augmented reality
5. Krystyna Januszkiewicz
Projektowanie parametryczne oraz parametryczne narzędzia cyfrowe w projektowaniu architektonicznym
Parametric design and parametric digital tools in archtectural design
6. Justyna Kleszcz
Farma w mieście – wizja rolnictwa XXI wieku
Farming in the city – the vision of agriculture of the 21st century
7. Beata Komar
Od Bet Tahara do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Adaptacja domu przedpogrzebowego w Gliwicach na nową filię Muzeum Miejskiego From Bet Tahara to the Upper Silesian Jews House of remembrance in Gliwice. Adaptation of the pre-funeral house in Gliwice on a new branch of the City Museum
8. Alicja Krzywińska, Magda Kułaczewska-Biełach, Jarosław Szewczyk
Tradycyjne wiejskie domy w Haćkach na Białostocczyźnie – stan w 2015 roku, na wybranych przykładach
Country cottages in Haćki, Białystok region, in 2015
9. Magdalena Maria Kurnicka, Natalia Pietrusewicz, Jarosław Szewczyk
Gliniane budownictwo we wsi Kalinówka-Basie
Clay constructions in Kalinówka-Basie
10. Joanna Lutyńska, Jarosław Szewczyk
Budynki z surowej ziemi na Suwalszczyźnie (cz. 2) Earthen constructions in the region of Suwałki (part 2)
11. Beata Majerska-Pałubicka
Wpływ paradygmatu zrównoważonego rozwoju na współczesne środowisko mieszkaniowe
The impact of the sustainable development paradigm for contemporary housing environment
12. Marta Mroczek
Przydrożna architektura w ujęciu popkulturowym – nowa droga rozwoju w oparciu o turystykę rowerową? (część 2)
Roadside architecture in popculture – possibility of bicycle touring expansion? (part2)
13. Wojciech Niebrzydowski
Wpływ brutalizmu na polską architekturę sakralną
Impact of brutalism on the Polish sacral architecture
14. Konstancja Pleskaczyńska
Cmentarze – estetyka przestrzeni sacrum w kontekście współczesnych rozwiązań projektowych
Cemeteries. The aesthetics of the sacred in the context of contemporary design solutions
15. Agata Szmitkowska
Budynek drewnianej kaplicy w rządowym kompleksie wypoczynkowym w Łańsku
Wooden chapel building in government’s holiday resort in Łansk
16. Agata Szmitkowska
Filozoficzne tło architektury modernistycznej
A philosophical background of modernist architecture
17. Piotr Przemił Trębacz
Piękno i technika we współczesnej architekturze sakralnej
Beauty and technology in contemporary sacred architecture
18. Jan Wrana, Agnieszka Fitta-Spelina
Sacrum a nowoczesność – rozważania na przykładzie kościoła św. Stanisława w Krakowie
Sacrum vs. modernity – discussion based on the example of St Stanislaus Church in Cracow