Numer (31) 1/2017

Streszczenie
Abstracts
1. Bogusław Bogdanowicz, Jacek Cypryjański
Czynniki determinujące pozytywny odbiór wizualizacji architektonicznych w opinii grafików
Factors determining the positive reception of architectural visualization in the opinion of graphic designers
2. Olga Hajduk
Między sacrum a profanum. Rola i znaczenie rzeźby nagrobnej w dobie renesansu – przyczynek do dalszych badań
Between sacrum and profanum. The role and significance of tomb sculpture of the renaissance – a contribution to further research
3. Agata Kozikowska
Projektowanie form mebli o schematach swobodnie podpartych belek o dowolnym kształcie
Furniture form design with schemes of simply supported beams of any shape
4. Tomasz Sobecki
Fotografia a sacrum. Starożytne budowle Egiptu – średniowieczne kościoły europy
Sacrum and photography. Ancient Egyptian constructions – medieval european churches
5. Barbara Stec
Piękno jako oblicze świętości w kaplicy Brata Klausa Petera Zumthora
Beauty as a countenance of holiness in Peter Zumthor’s Bruder Klaus field chapel
6. Magdalena Sulima
Sacrum i profanum ogrodu przydomowego wsi pogranicza polsko-białoruskiego
Sacrum and profanum of the house gardens in the Polish and Belarus borderline
7. Joanna Tomalska
Słynące łaskami obrazy maryjne na Podlasiu. Problem ikonografii sacrum
Wonder-grace famous images of the virgin mary in Podlasie. A problem of the iconography of sacredness
8. Joanna Walendzik – Stefańska
Współczesny kościół katolicki i jego formy działania a potrzeba tworzenia nowych przestrzeni sakralnych
The contemporary roman catholic church and its forms of action, but the need of creating new sacred spaces
9. Łukasz Wardęski
Presja inwestycyjna a rozwój zabudowy – kontrola u podstaw za pomocą interwencyjnych zapisów w studiach
Investment pressure and development of built-up areas – basal control in texts of planning studies
10. Elżbieta Wasyłyk
Polichromia w kaplicy kościoła pw. Bożego Ciała w Szczecinie jako obraz statyczny i ruchomy
Polychromy in the chapel of Corpus Christi church in Szczecin as a static and mobile painting