Numer (32) 2/2017

Streszczenie
Abstracts
1. Karol Badyna
Przejawy troski o polską sztukę sakralną od roku 1911 do chwili obecnej
Expressions of concern over the state of Polish sacral art from 1911 up to present day
2. Michał Golański
Zastosowanie drewna klejonego w konstrukcji na przykładach pawilonów narodowych Chile i Francji na wystawie światowej Expo 2015 w Mediolanie
Glued laminated timber as structural components of Chile and France national pavilions at the world exhibition Expo 2015 in Milan
3. Kazimierz M. Łyszcz
Projekty Lothara Schreyera jako przejaw sakralizacji formy plastycznej w Bauhausie okresu weimarskiego
The projects of Lothar Lchreyer as a sign of sacralisation plastic form in Bauhaus in weimar period
4. Katarzyna Radecka
Polska sztuka komemoratywna w miejscach pamięci związanych z II wojną światową. Funkcja a piękno – signum temporis
Polish commemorative art at memorial sites related to world war II. Function and beauty – signum temporis
5. Natalia Szostak
Współczesna praktyka artystyczna jako droga do doświadczania sacrum na wybranych przykładach z własnej twórczości
Contemporary art practice as a means to experiencing the sacred based on selected examples of own work
6. Jerzy Tokajuk
Delimitacja granic miasta i strefy podmiejskiej Białegostoku
Delimitation of borders of the city and suburban area of Bialystok
7. Sławomir Wojtkiewicz
Piera Della Francesca „Biczowanie Chrystusa” – malarskie doświadczenie sacrum. Między sztuką a nauką
Piero Della Francesca „The flagellation of Christ” – painting experience of sacrum; Among art and since